ul. Ks. Londzina 61, 43-246 Strumień, Polska

Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strumieniu przy ulicy Księdza Londzina 61.

Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Administratora jest dostępny pod numerem telefonu +48 33 854 67 16 codziennie
w godzinach 7:00 – 15:00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Z Inspektorem można się również skontaktować wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@strumet.pl
lub tradycyjny list na adres: Inspektor Ochrony Danych Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o., ulica Księdza Londzina 61, 43-246 Strumień

Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. zbiera dane wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników przetwarzane są w celu rekrutacji pracowników i wykonywania umowy o pracę na podstawie Kodeksu Pracy.
Dane osobowe kontrahentów (dostawcy i klienci) przetwarzane są w celu wykonywania umów,
oraz wypełnienia obowiązku prawnego związanego z rachunkowością i podatkami.

Teren Z. W. M. STRUMET Sp. z o. o. objęty jest monitoringiem wizyjnym, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim
jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Zakładu, ochrony mienia, kontroli produkcji
i zachowania bezpieczeństwa informacji.

Dane osobowe przetwarzane przez Z.W.M. STRUMET mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym.

Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż
3 miesiące.
Zgodnie z obowiązującym prawem, dane pracowników będą przechowywane przez okres 50 lat.
Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane przez okres 5 lat, co związane jest wymaganiami przepisów podatkowych.
Zapisy z monitoringu są usuwane nie później niż 6 tygodni od zarejestrowania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania,
- zaprzestania przetwarzania danych na podstawie wniesionego sprzeciwu,
- przeniesienia danych osobowych.
Realizację praw ograniczają przepisy stanowiące podstawę prawną przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych.
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz ustawowym wymogiem związanym z wystawieniem faktury. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową świadczenia usługi.

Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

W Z.W.M. STRUMET Sp. z o. o. został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na standardzie ISO/IEC 27001. System pozytywnie oceniła jednostka akredytowana przez ENX TISAX.  Fizyczne i informatyczne środki Systemu, zapewniają wysoką ochronę danych osobowych.